Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: curs 2011-2012

El Seminari pretén oferir un espai de reflexió pels centres del Districte de Sant Martí que disposen d’USEE, Aula d’Educació Especial i professorat en general interessat en el tema de l’atenció a la diversitat, per compartir experiències i formació sobre continguts específics. Aquest curs, recollint les propostes de les enquestes dels assistents i d'acord amb les línies del Departament d'Ensenyament, proposem tractar prioritàriament com a fil conductor les dificultats de la lectura i de l'escriptura.

OBJECTIUS GENERALS
  • Reflexionar sobre la concepció inclusiva de l’educació, plantejament institucional.
  • Compartir objectius i criteris per a l'atenció a la diversitat en els centres i a la zona.
  • Promoure millores en els models de suport: del suport a l'alumne al suport als docents.
  • Disposar d'un espai per a la col.laboració entre els centres educatius i les institucions d'educació especial de la zona per avançar en la inclusió.
  • Actualitzar coneixements respecte a: Indicadors d'inclusió a les nostres aules , protocols de detecció de la dislèxia, incidència del canal visual en l'aprenentatge de la lectoescriptura, alumnat amb dèficit visual, projecte de lectoescriptura, detecció i tractament de dificultats de lectoescriptura, lectura fàcil, TAC i NEE en la lectura i l'escriptura.Contingut de les diferents sessions del Seminari d'Inclusió i Necessitats Educatives Especials de Sant Martí (Barcelona) del curs 2011-2012:

ÍNDEX
1a Trobada: 13/01/2012 - "Indicadors d'inclusió a la nostra pràctica educativa". "Protocols de detecció i actuació en la dislèxia del Departament d'Ensenyament." Mª del Mar Aldámiz Echevarria, Montse Ardid, Soletat Simó, psicopedagogues de l'EAP de Sant Martí.
2a Trobada: 10/02/2012 - "Incidència del canal visual en l’aprenentatge de la lectoescriptura." Monserrat Rifà. Optometrista.
3a Trobada: 09/03/2012 - "Alumnat amb dèficit visual." Angel Mas, psicopedagog de l’EAP de deficients visuals.
4a Trobada: 30/03/2012 - "Recerca i lectoescriptura." Montse Castells del CCEE L’Estel de Vic.
5a Trobada: 13/04/2012 - "Detecció i tractament de les dificultats de lectoescriptura." Montserrat Garcia, psicòloga d'Avesedari, associació per a l'estudi i el tractament de les dificultats de l'aprenentatge, vinculada a la recerca de la Universitat de Barcelona.
6a Trobada: 11/05/2012 -"Lectura per a tothom." Eugènia Salvador de l'Associació Lectura Fàcil.
7a Trobada: 08/06/2012 - "TAC i NEE en la lectura i l'escriptura." Montse Ardid i Ambrosio Gassol. EAP Sant Martí.
Valoració del seminari.
8a Trobada: no presencial. Treball pràctic: un PI sobre dificultats de lectoescriptura en el vostre centre. Data límit: 22 de juny. Mail EAP Sant Martí: a8900248@xtec.cat.

El nombre total d'hores serà de 20 hores:** 17'5 h. presencials i 2'5 h. de treball individual.