Benvingudes i benvinguts a l'espai del Seminari d'Inclusió i de NEE de Sant Martí: Curs 2014-2015


OBJECTIUS
  • Compartir objectius i criteris per desenvolupar suports inclusius en els centres i a la zona.
  • Disposar d’un espai formatiu per intercanviar experiències entre els centres per a millorar i compartir les estratègies de suport a l’alumnat més vulnerable o amb necessitats educatives especials.
  • Metodologies per a atendre la diversitat a l’aula: Els grups cooperatius CA / AC, la seqüència SCA-P, el llenguatge oral al parvulari....
  • Criteris per afavorir la bona gestió dels recursos del centre. Ús inclusiu dels recursos. Adaptacions curriculars i metodològiques, les Guies del Departament.
  • Estratègies, criteris i instruments per a l’atenció a la diversitat. El Pla Individualitzat com a recull d’adaptacions personalitzades, mesures i suports i de comunicació/ participació família /escola.
  • Metodologies i intercanvi d’experiències en relació a pràctiques educatives que afavoreixen la inclusió: L'orientació educativa, nucli d'aula, d'aprenentatge i d'acompanyament de l'alumne, el PI per competències per alumnes amb trastorns d’aprenentatge.
  • Recursos TAC per a l’atenció a la diversitat. Inclusió digital. Recursos TIC i TAC per minoritzar les barreres d'aprenentatge... Readers, tauletes, ipad.

Metodologia del seminari

Valorem fer sessions pràctiques de presentació d'experiències de proximitat. La metodologia plantejada serà de plantejar activitats d'anticipació i d'ampliació fent servir el recurs wiki per penjar material i enllaços. El seminari es plantejat en una sèrie de sessions que tenen entitat pròpia, i pel seu interès, poden ser obertes a col·lectius docents.
Video Inaugural
Entrevista de 10 minuts al Dr. Pere Pujolàs uns mesos abans de l'aplicació de la LOMQE ( l'entrevistadora és la Mònica Segura,mestra de l'escola Sant Martí)


ÍNDEX


Sessió 1: Presentació del seminari i PI per competències - 10 d'octubre 2014
El PI per competències presentació model i treball de reflexió Taller de PI fet a l'escola Mar Bella i Antoni Brusi.
Presenta: Francesc Mena


Sessió 2: Plans Individuals específics i per competències: dislèxia, TDA-H, altes capactiats i alumnat amb diversitat funcional.
Guies del Departament d'Ensenyament - 14 de novembre 2014
Com contemplem el PI i les mesures per atendre la diversitat d'aquests alumnes?
Presenten: Laura Herrero, Ambrosio Gassol , Imma Carretero, Ana Monteagudo.


Sessió 3: El treball en equip de l'orientació al centre- Assessorament per incorporar els objectius de fisioteràpia escolar al PI de l'alumnat amb diversitat motriu - 12 de desembre 2014
de 9 a 10 Activitat oberta a orientadors i equips directius de secundària. El treball en equip de l'orientació al centre Presenten: Joana Ferrer ( Cap de servei d'Orientació i Serveis Educatius de la DG Secundària) i Montse Ortiz ( tècnica Servei d'Orientació i Serveis Educatius DG Secundària).
A partir de les 10h 15' Immaculada Carretero, fisiotrarpeuta escolar de l'EAP de Sant Martí presentarà el PI per a alumnes amb discapacitat funcional.

Sessió 4: La importància del Llenguatge Oral - 9 de gener 2015
"La importància del llenguatge oral" (educació infantil i cicle inicial).
Activitat oberta a llars d’infants, parvulistes, cicle Inicial i equips directius. Xerrada d'Enriqueta Garriga (exdirectora CREDA Comarques).
Sessió paral·lela "La llengua oral, un recurs a l'aula" (secundària i cursos alts de primària).
Xerrada de Montserrat Domingo, assessora LIC del Servei Educatiu de Sant Martí.

Sessió 5: Recursos TIC TAC per atendre la diversitat - 13 de març 2015
Plantilla dislèxia, síntesi de veu, readers, altres recursos TIC per minoritzar barreres d'aprenentatge... Per a diferents sistemes operatius i aparells informàtics (Mac, Windows, Ipads, ...)

Sessió 6: Aprenentatge cooperatiu i inclusió - 10 d'abril 2015
El Programa CA/AC (Cooperar per Aprendre/ Aprendre per a Cooperar) per ajudar i ensenyar a treballar en equip.
Formador: Dr. José Ramón Lago - Universitat de Vic

20 hores (12 hores en 6 sessions presencials, divendres de 9 a 11 hores + 8 hores de treball personal no presencial)

=


=


Coordinadors seminari:
Montse Ardid, Ana Monteagudo i Francesc Mena