Conferència: PI, contingut i avaluació. 1 de febrer, a càrrec de la tècnica Sílvia Bujons

El dijous 1 de febrer vam gaudir d’una sessió extraordinària del seminari d’inclusió, per part de la tècnica Sílvia Bujons del Departament d’Ensenyament de la Direcció General d’Educació Primària.
La situació actual de renovació cap al nou paradigma del currículum competencial fa que calgui crear cultura de centre, és un moment de transformació, i la reflexió sobre els Plans Individualitzats pot ajudar en aquest procés. Un PI ha de ser una eina pràctica, si treballem en equip podrem compartir coneixements . experiències i elaborar documents i models que siguin útils i dinàmics.

Idees centrals

  • El sistema inclusiu com l ’única mirada possible per donar resposta a tots els alumnes.
  • L’equitat i la igualtat d’oportunitats com dret de tots els alumnes
  • Escola inclusiva ,de qualitat i sense exclusions
  • Els PI no han de ser extensos, han de ser àgils i funcionals.
  • Cada centre podrà elaborar el seu model.
  • No cal fer un PI per qualsevol adaptació i la tendència hauria d'anar per fer servir mesures i suports universals reduir el nombre de PI.
  • L’alumne com protagonista del seu aprenentatge.
  • El mestre facilitador i activador de l’aprenentatge de l’alumne.El currículum en ser competencial,i no centrat en els continguts,permet que cada alumne tingui una resposta educativa personalitzada per arribar al màxim de les seves competències,sense necessitat de concretar en un PI a no ser que hi hagi una modificació significativa dels criteris d’ avaluació.

Disposem d’ espais Web que faciliten la reflexió i la concreció del curriculum competencial:
http://odissea.xtec.cat/
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/inf_pri/cape/aval1
http://apliense.xtec.cat/arc/competencies-basiques
Estret del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Articles que fan referència al Pla de Suport individualitzat.

Article 10 Mesures i suports intensius
3. Les mesures i els suports intensius els apliquen, d'acord amb el projecte educatiu de centre, tots els docents i el personal d'atenció educativa designats per la direcció del mateix centre, i, en particular, els docents d'educació especial, els orientadors d'educació secundària obligatòria, els mestres especialistes en audició i llenguatge i els professionals de suport educatiu, amb la supervisió de la direcció del centre, en coordinació amb tot l'equip docent, el personal d'atenció educativa i els serveis educatius, i amb la implicació dels agents de la comunitat educativa.
4. Les mesures i els suports intensius s'estableixen en el projecte educatiu de centre i es concreten en el Pla de suport individualitzat de l'alumne, i han de constar en l'expedient acadèmic.

Article 12 El pla de suport individualitzat (PI)
1. El pla de suport individualitzat (PI) és un document que recull les valoracions i la presa de decisions dels equips docents —amb la participació de la família i de l'alumne—, sobre la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars de determinats alumnes en tots els contextos en què es desenvolupa el projecte educatiu.
2. Al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria el PI s'ha d'elaborar per als casos següents:
a) Els alumnes que presenten necessitats educatives especials.
b) Els alumnes nouvinguts que s'incorporen tardanament al sistema educatiu a Catalunya.
c) Els alumnes que ja no assisteixen a l'aula d'acollida però que reben suport lingüístic i social per seguir el currículum amb el seu grup classe.
d) Els alumnes que estan atesos en centres del Departament de Salut, en centres de justícia juvenil del Departament de Justícia, o en centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i no poden assistir als centres educatius regularment.
e) Els alumnes als quals es redueix la durada dels estudis en qualsevol etapa.
f) Els alumnes que cursen simultàniament educació secundària obligatòria i altres ensenyaments de música o dansa, o que cursen educació secundària obligatòria i tenen una dedicació significativa a l'esport.
g) Sempre que, en el pas de l'educació primària a l'educació secundària, l'EAP ho hagi fet constar en l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu. h) Excepcionalment, aquells alumnes que per assolir les competències bàsiques requereixin mesures addicionals. i) Els alumnes sobre els quals s'hagi pres la decisió d'avaluar-los amb criteris d'avaluació inferiors o superiors als del nivell que els correspon.

3. A l'etapa de batxillerat el PI s'ha d'elaborar per als casos següents:
a) Els alumnes que es troben en els supòsits establerts als apartats a, b, c, d i e del punt 2. b) Els alumnes amb trastorns d'aprenentatge o de comunicació, sempre que les necessitats educatives de l'alumne ho requereixin o mentre el PI sigui un requisit per presentar-se a les proves d'accés a estudis superiors. 4. A la resta d'ensenyaments no universitaris es recolliran en un PI, o en un document anàleg, les accions específiques adreçades a la flexibilització dels continguts i la posada a disposició de l'alumne d'adaptacions i suports a fi de facilitar l'accés a l'aprenentatge i la participació, en els casos següents:
a) Sempre que l'alumne ocupi una plaça de reserva i així ho requereixi.
b) Sempre que l'alumne tingui un certificat de discapacitat i requereixi el PI.

Article 13 Elaboració del pla de suport individualitzat.
L'equip docent ha d'elaborar el PI en el termini màxim de dos mesos des del moment en què se'n determini la necessitat.
2. El tutor de l'alumne és el responsable d'elaborar el PI i de fer-ne el seguiment, amb la col·laboració de l'equip docent i, si escau, amb l'assessorament dels serveis educatius i, o també, de l'orientador del centre educatiu i prenent en consideració els informes que aportin altres professionals de l'àmbit sanitari i sociosanitari, i ha d'actuar com a principal interlocutor amb els pares, mares o tutors legals i l'alumne.
3. Correspon a la direcció dels centres, amb el vistiplau de la CAD, o l'òrgan equivalent, aprovar el pla, i vetllar per la coordinació i col·laboració dels professionals que hi intervenen, i pel seu compliment.
4. Els pares, mares o tutors legals i l'alumne han d'estar informats del procés i han de col·laborar en l'elaboració dels acords del PI i en el seguiment d'aquest.
5. En el cas dels alumnes amb necessitats educatives especials, l'elaboració del PI es fonamenta en l'informe de l'EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu.

Article 14 Contingut i avaluació del pla de suport individualitzat
1. El PI ha d'incloure les mesures i els suports adreçats a l'alumne referents als àmbits, les àrees o matèries que afavoreixen l'assoliment de les competències bàsiques, i els criteris d'avaluació que se li han assignat, superiors o inferiors als que corresponen al nivell en què està escolaritzat, i qualsevol altra decisió de l'equip docent quant a la resposta educativa.
2. Els resultats de l'avaluació de l'alumne que consten en documents oficials d'avaluació responen a l'aplicació dels criteris establerts en el PI.
3. El PI s'avalua i actualitza d'acord amb el progrés personal de l'alumne.
4. Es revisa de manera periòdica i, com a mínim, cada curs escolar.
5. El PI pot finalitzar en qualsevol moment i abans del temps previst inicialment si l'evolució de l'alumne així ho aconsella. Aquesta decisió, a proposta del tutor o tutora de l'alumne, informada la família i amb l'acord de la CAD, l'ha de prendre, degudament motivada, el director o directora del centre.
6. El PI ha de constar en l'expedient acadèmic de l'alumne.
7. Del contingut, l'avaluació i la finalització del PI, els pares, mares o tutors n'han de ser degudament informats.

Article 15 Detecció, identificació i avaluació de les necessitats específiques de suport educatiu
1. Mitjançant l'observació per part dels mestres, dels educadors i dels tècnics d'educació infantil, del desenvolupament dels infants i en col·laboració amb els EAP i en coordinació amb els equips d'atenció primerenca, durant el primer i el segon cicle de l'educació infantil s'ha d'assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives específiques dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a les seves característiques singulars. Aquesta comesa de detecció i prevenció s'ha de continuar a l'educació bàsica.
2. El caràcter continu i formatiu de l'avaluació facilita, als centres, la identificació dels primers indicis de dificultats en el desenvolupament i l'aprenentatge, i permet la planificació de mesures i suports per donar-hi resposta.
3. Les necessitats específiques de suport educatiu s'identifiquen i avaluen mitjançant un procés d'avaluació psicopedagògica dut a terme en el context educatiu, que s'inicia un cop detectades les dificultats a partir de l'avaluació formativa i a demanda de la CAD, i que té per finalitat planificar de manera ajustada la resposta educativa.
4. Correspon als professionals dels EAP o als orientadors dels centres d'educació secundària efectuar l'avaluació psicopedagògica en col·laboració amb els docents del centre, i amb la participació dels pares, mares o tutors legals i de l'alumne.
5. Sempre que d'una avaluació psicopedagògica es desprengui la derivació a un servei educatiu específic ,..